“การลงทุนมีความเสี่ยง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด (Gearing & Leverage)
                                                                                    ซึ่งหมายถึงผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ขาดทุนจากการลงทุน มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
                                                                                    ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด และคุณลักษณะของ DW เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิฯ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประกอบการลงทุน
                                                                                    ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th หรือข้อมูลสรุปของ DW (factsheet) ได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th ”