inner-login

boxImg01
call 01
18
March
2021

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 


เรียน  ทุกท่าน

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

(Highlight สีเหลือง คือรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน)

Margin TFEX_19Mar21.pdf