inner-login

boxImg01
call 01
26
March
2021

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปเรียน  ทุกท่าน

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

(Highlight สีเหลือง คือรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน)Margin TFEX_26Mar21.pdf