ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 819,171,600 บาท เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 27 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดย RHB Investment Bank Berhad (RHBIB)  ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.95 จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 0.05 ถือโดยบุคคลทั่วไป
 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก. ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินงานธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, การค้าหลักทรัพย์, การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และยังได้รับอนุญาต ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าพร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 


Key Highlights ของ RHB Banking Group

กลุ่มบริการทางการเงินครบวงจร

ให้บริการด้านการธนาคารและการเงินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการธนาคารรายย่อยธุรกิจการธนาคาร, ธุรกิจธนาคารอิสลาม,กิจการธนาคารที่ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (ประกอบด้วย วาณิชธนกิจ, client coverage, Treasury and Global Banking, การบริหารสินทรัพย์และลงทุนในหุ้นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ) และธุรกิจประกันภัย


การให้บริการที่ครอบคลุมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย

  • ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ตามสินทรัพย์และอันดับที่ 5 ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด.
  • กลุ่มบริการทางการเงินครบวงจรในมาเลเซีย
  • เราพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนของคุณในการแสวงหาความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน

ประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 9 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, ไทย, ลาว, เมียนมาร์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน,  กัมพูชา และเวียดนาม


การสนับสนุนผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (41.55%)

ประวัติความเป็นมา

2558
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. เป็นนายหน้า หมายเลข 27 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RHB Investment Bank Berhad ถือหุ้นร้อยละ 99.43
2556
เมื่อการรวมกลุ่มระหว่าง RHB Investment Bank Berhad และ OSK Investment Bank ของมาเลเซียเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2556 OSKST ได้เปลี่ยนชื่อเป็น RHB OSK Securities (Thailand) PCL
2555
RHB Capital Berhad เข้าซื้อหุ้น 50.58% ของ  OSK Securities (Thailand) PCL ทำให้เป็นบริษัทย่อย 99.43%ของ RHB Capital Berhad
2554
ในเดือนกรกฎาคม 2554 OSK Investment Bank Berhad เข้าซื้อหุ้น 48.85% ของ BSEC และเปลี่ยนชื่อเป็น OSK Securities (Thailand) PCL (OSKST)
2549
หุ้นสามัญของ BSEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549
2543
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิต จำกัด (BSEC) จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท บางกอกเฟิร์สอินเวสต์เมนต์ แอนด์ ทรัสต์ จำกัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ องค์กรทรัสต์และธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์