DRx (Fractional Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ แอพพลิเคชั่น Streaming เสมือนไปลงทุนโดยตรงกับในต่างประเทศ โดยซื้อขายเป็นเงินบาท

สินทรัพย์อ้างอิง

เนื่องจากเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ออกตราสาร (Issuer) จะไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเก็บรักษาไว้กับผู้รับฝาก และ นำมาเสนอขายให้กับ นักลงทุนไทย ตัวอย่าง หลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ETF, REIT , Indrastructure Fund, หรือ หุ้นสามัญจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การซื้อขาย DRx

วิธีการซื้อขาย DRx เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ (AOM) แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง 2 คำสั่ง ได้แก่

(1) Market Order ซึ่งคือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ

(2) Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการ

สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled)

การส่งคำสั่งซื้อขาย

  • ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งเป็นจำนวนหน่วยของ DRx เริ่มต้นเพียง 0.0001 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินลงทุน 
  • ราคาที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย DRx สามารถระบุเป็นทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง

อัตราค่าธรรมเนียม 0.16% (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(อ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

คู่มือซื้อขายผ่าน Application Streaming  คลิก

การเปิดบัญชี DRx

นักลงทุน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอซื้อขาย DRx กับผู้แนะนำการลงทุนของท่าน เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารสัญญาเพิ่มเติม 

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน (ต้องการเปิดเพิ่ม)

A/C 000001-022572 , A/C 090000 -099999

A/C 022573-031520

สงสัยข้อมูลโปรดสอบถาม 02-088-9999 หรือ th.support@rhbgroup.com